Österåkers kommun är en av Upplands äldsta kulturbygder. Genom arkeologiska fynd har bosättningar kunnat dokumenteras ända tillbaka till äldre stenåldern. Långhundraleden var under senare forntid och medeltid den huvudsakliga seglingsleden från Östersjön till Uppsala med sin början intill nuvarande tätorten Åkersberga. Våra äldsta förfäder levde i en utskärgård med fiske oh säljakt som basnäring. Inom Österåkers kommun finns också rikliga fornlämningar från bronsålder och järnålder. Många nuvarande gårdar har anor från Vikingatiden.


Stenåldern, illustration Sylvia Alegren

Forn-Åker drivs av en stiftelse bildad 1995 av Österåkers kommun, Österåkers Hembygds- och Fornminnesföreing samt markägaren Runö Folkhögskola/Runö kursgård

Tack vare bidrag från kommunen, landstinget, länsstyrelsen, Historiska museet, Lions club, samt olika stiftelser, fonder och privatpersoner har vi kunnat bygga upp existerande historiska miljöer.

Anläggningen med stenålder och medeltid ligger vid Runö kursgård i Åkersberga utmed nuvarande Tunaviken, som under yngre järnålder och medeltid utgjorde inseglingsled till Uppsala under namnet Långhundraleden. Här har vi bedrivit lägerskola i stenåldersmiljö sedan 1997 och i medeltidsmiljö sedan 2008. Det totala antalet skolbarn som deltagit i utbildningen är nu (2008) 24 000.


Bronsåldern, illustration Sylvia Alegren

Skolklasserna kommer från hela Storstockholm och Uppland. Efterfrågan är stor eftersom vi är ensamma i området om en väl utbyggd verksamhet av detta slag.


Järnåldern, illustration Sylvia Alegren

Fr.o.m. 2003 har kapaciteten för stenåldern byggts ut med ytterligare en anläggning för forntida hantverk, vilket innebär att vi har kapacitet att ta emot två parallella skolklasser varje dag.


Medeltiden, illustration Sylvia Alegren

Skolklasserna kommer från hela Stockholms län och Uppland och utgörs i huvudsak av årskurserna 2–5. Efterfrågan är stor eftersom vi är ensamma om en väl utbyggd verk­samhet.

Forn-Åkers långsiktiga mål är att upprätta fyra historiska miljöer på den mark som Runö Kursgård upplåter. Stenålder, bronsålder, järnålder och medeltid, i dessa miljöer är det vår avsikt att vårda, värna och levandegöra ett historiskt kulturarv som är relaterat till om­rådets kulturella rötter.

Uppdaterad 2014-05-27
© Forn-Åker 2014